Home » Energies renovables

Energies renovables

Energies renovables, l' Energia del Futur

L'energia renovable és un tipus d'energia que s'ha generat a partir de fonts naturals pràcticament inesgotables, de l’aigua, del vent, del sol, de la terra o de matèries primeres renovables. I aquestes, a diferència d’altres combustibles, són il·limitades i gratuïtes. Per això es consideren l’alternativa als combustibles fòssils, limitats i amb preus sempre a l’alça. Els recursos renovables tenen la capacitat de regenerar-se més de pressa que la velocitat amb què es consumeixen.

L'eficiència energètica varia depenent de el tipus d'energia. No obstant això, en comparació amb les fonts no renovables, l'eficiència és més gran.

 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÀICA :

L'energia solar fotovoltàica transforma la radiació solar en electricitat.  Autoconsum.

✳️¿Qué Es La Energía solar fotovoltaica y Para Que Sirve?✳️

 Per transformar la radiació solar en electricitat s'utilitzen els  panells fotovoltàics, tipus panell solar. 

Les instal·lacions fotovoltàiques poden ser muntades a terra, al terrat, a la paret o flotants. El suport pot ser fix o utilitzar un seguidor solar per estar sempre orientats al sol.

De totes les energies netes disponibles (eòlica, hidràulica o solar), és una de les més senzilles d’utilitzar en les llars. La instal·lació dels panells solars és una tasca fàcil i ràpida de dur a terme.

Els avantatges principals: 

- Font contínua d'estalvi, la seva instal.lació suposa un estalvi considerable en la factura al final de mes.

- Resulta una energia neta i silenciosa

- Cost de manteniment mínim

- La durada dels panells solars és llarga.

- Augment del valor del habitatge. 

- Preservació del medi ambient.

 

ENERGIA AEROTÈRMICA : 

Utilitza l'energia present en l'aire per proporcionar-nos calefacció, refrigeració i aigua calenta 

Aerotermia Zaragoza |Expertos en instalación y mantenimiento

 

En els sistemes d’aerotermia, les bombes de calor són del tipus aire-aigua. S’extreu l’energia existent en l’aire exterior, i la cedeix a l’aigua que s’aporta al sistema de calefacció i aigua calenta sanitària. 

Els seus principals avantatges són:

-Mantenimient inferior que d’altres sistemes tradicionals.

-Senzilla instal·lació, tant per espai com per simplicitat de montatge

-No requereix xemeneia al no necessitar cap conducte d’evacuació.

-Rendiments superiors al 100%.

-Generador de calor reversible (3×1) per a calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració.

 

 

ENERGIA GEOTÈRMICA:

Es troba enmagetzemada en forma de calor per sota de la superfície sòlida de la terra.

Empleo de una central geotérmica para optimizar la energía

En sistema geotèrmic s’estreu absorbint  calories del subsòl. Al hivern, recapte les calor que és conserva a la terra per calefactar la llar i a l’estiu actua a l’inversa, extreu les calories de la vivenda cap al subsòl.

Els seus principals avantages són:

 - Un sol aparell aparell produeix el total de la calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitaria

-  Abaratiment del consum energètic 

-  Aprofitament dels recursos naturals

 

ENERGIA SOLAR TÈRMICA: 

Aprofitament de l’energia del Sol per produir calor que pot aprofitar-se per a la producció d’aigua calenta destinada al consum d’aigua i calefacció domèstic.

Energia solar térmica |

 

El panell solar capta els rajos del sol, absorbint  la seva energia en forma de calor, a través del panell solar fem passar un fluid (normalment aigua) de manera que parteix de la calor absorbida, el fluid eleva la seva temperatura i és emmagatzemat o directament portat al punt de consum.

Els seus principals avantages són:

- És un recurs inesgotable i completament renovable.

- Major estalvi tant en aigua com a electricitat.

- És un sistema de fàcil instal·lació i integració.